Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dzierżawa obiektu rybackiego

Oborniki Śląskie, 06.07.2021 r.

Zn. spr.: ZGR.2217.38.2021

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę obiektu rybackiego położonego na terenie Nadleśnictwa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia z przeznaczeniem na cele prowadzenia hodowli ryb lub hodowlę ryb i organizowanie sportowych oraz komercyjnych połowów wędkarskich.

 1. Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące informacje:
  1. Imię, nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.
  2. Dokładny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail    (nieobowiązkowy).
  3. Rodzaj użytku z oznaczeniem oddziału, powierzchni gruntu oraz wartość proponowanego czynszu dzierżawnego, które oferent zamierza wydzierżawić według danych z załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  4. Oferowaną wartość rocznego czynszu dzierżawnego, która nie może być mniejsza niż podana wartość wywoławcza netto.
  5. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz wzorem umowy (załącznik nr 2).
  6. Oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Oborniki Śląskie (załącznik nr 3).
 2. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w kolumnie uwagi.
 4. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: „Przetarg na dzierżawę obiektu rybackiego Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, zn. spr.: ZGR.2217.38.2021” w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, ul. Wrocławska 12, 55-120 Oborniki Śląskie,  w terminie do dnia 21.07.2021 r. do godz. 11:00.

W przypadku gdy oferent zamierza doręczyć ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera należy:

 1.  włożyć kopertę zawierającą ofertę w dodatkową kopertę, na której będą dane nadawcy i odbiorcy z dopiskiem „Oferta na dzierżawę obiektu rybackiego”,

uwzględnić fakt, że oferta przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera będzie skutecznie złożona, jeżeli dotrze do Nadleśnictwa w terminie do dnia 21.07.2021 r. do godz. 11:00.

 1. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2021 r. o godz. 11:30 w siedzibie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie (w świetlicy budynku głównego).

 1. Kryterium wyboru ofert:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest łączna wysokość czynszu rocznego zawartaw ofercie.

 1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Śląskie bez podania przyczyny może:
  1. Zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  2. Odstąpić od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,
  3. Nie zatwierdzić wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
  1. Nie wpłynęła żadna oferta.
  2. Żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości co najmniej równej wywoławczej wysokości czynszu.
  3. Komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej ze złożonych ofert.
 3. Przetarg przeprowadza się także w przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 4. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:
  1. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.
  2. Oferta nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez Oferenta mogłoby prowadzić do jej uznania za nową ofertę.
  3. Oferta zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.
 5.  O wyniku przetargu oferenci zostaną zawiadomieni na piśmie.
 6. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę obiektu rybackiego zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Oborniki Śląskie w terminie  14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszego ogłoszenia odpowiedzi udziela Specjalista ds. edukacji i gospodarki rolnej – Klaudia Kolano w godzinach  od 8:00 do 15:00 do dnia 20.07.2021 r.

Numer kontaktowy do leśnictwa Cieplice, w którym zlokalizowany jest obiekt rybacki przewidziany do wydzierżawienia:

Leśniczy Leszek Urbaniak 661-910-001.

 1. Regulamin, formularz ofertowy na dzierżawę obiektów rybackich oraz projekt umowy dzierżawy są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.oborniki.wroclaw.lasy.gov.pl

 

 

                                                                                                             Nadleśniczy

                                                                                                   Nadleśnictwa Oborniki Śląskie

                                                                                                            Marcin Majewski