Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA - Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu

                                                                                        Oborniki Śląskie  22.06.2021r.                    

W związku z pismem Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, powołującym się na pismo Wojewody Dolnośląskiego znak sprawy NRŚ-RŚ.7537.21.2021.IK informuję, że zgodnie z art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.) w bieżącym roku w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie – w cyklu 5 – letnim (lata 2020-2024) – opracowania pod nazwą: „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”.

    Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o polskich lasach dla sprawozdawczości krajowej, międzynarodowej i banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

     Prace w poszczególnych latach 5 – letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów  i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km. Za realizację tego przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

     W związku z powyższym uprzejmie proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie starostwa trzebnickiego,  o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. Prace terenowe, w każdym roku 5- letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu   i wrześniu.

                                                                        

                                                                                Z up. Starosty Trzebnickiego

                                                                                            Nadleśniczy

                                                                              Nadleśnictwa Oborniki Śląskie

                                                                               mgr inż. Marcin Majewski