Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, ul. Wrocławska 12, 55-120 Oborniki Śląskie

Wejście na teren przyległy do siedziby Nadleśnictwa odbywa się bramą od strony ul. Jarosława Dąbrowskiego, po uprzednim skorzystaniu z dzwonka sygnalizacyjnego i otwarciu bramy sterowanej przez uprawnionych pracowników. Na terenie znajdują się: budynek A –biuro Nadleśnictwa; budynek B – Dział administracyjno-gospodarczy, PAD i Posterunek Straży Leśnej; budynek C – świetlica Nadleśnictwa; budynek D – garaże. Wejście do biura Nadleśnictwa – budynku A, dostępne jest dla osób niepełnosprawnych za pomocą windy. Wejście do budynku B – odbywa się bezpośrednio z poziomu placu usytuowanego przy siedzibie Nadleśnictwa, odrębnie do Działu administracyjno-gospodarczego (wejście od zachodu) i Posterunku Straży Leśnej wraz z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym (wejście od południa). Budynki C i D są niedostępne dla osób nieuprawnionych (spoza siedziby Nadleśnictwa).

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przy siedzibie Nadleśnictwa. Przed budynkiem A, z lewej strony wejścia, jest oznakowany zakaz parkowania, ze względu na ułatwienie dostępności windy dla osób niepełnosprawnych. Przed siedzibą nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. W budynkach A i B dla osób niepełnosprawnych dostępna jest wyłącznie pierwsza kondygnacja.

Dostęp do budynku A jest możliwy przez szerokie drzwi wejściowe. Wejście główne prowadzi do przestronnego holu oraz sekretariatu. Drzwi i przejścia prowadzące do sekretariatu, sali konferencyjnej oraz toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych posiadają minimalną szerokość 90 cm i nie posiadają progów. Korytarz przebiega na jednym poziomie przez długość całego piętra. Pracownicy merytoryczni wzywani są do przybyłych osób przez sekretariat, a spotkania odbywają się w sąsiedniej sali konferencyjnej na tej samej kondygnacji.

Jednokondygnacyjny Budynek B posiada dwa wejścia o minimalnej szerokości 90 cm z niewielkimi progami. Wejście od strony zachodniej prowadzi do Działu administracyjno-gospodarczego i toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Wejście od strony południowej prowadzi do Posterunku Straży Leśnej i Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego.

W budynkach A i B nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynkach A i B można poruszać się z psem asystującym. 

W budynkach A i B nie ma pętli indukcyjnych. Budynki A i B obsługiwane są przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem  umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby co najmniej 3 dni wcześniej.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 71 310 57 60 lub za pośrednictwem e-maila: oborniki@wroclaw.lasy.gov.pl