Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z miejsc postoju pojazdów w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie

Regulamin korzystania z miejsc postoju pojazdów
w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie

 

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników. Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

1.   Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo.

2.   Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3.   Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.

4.   Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca postoju.

5.   W związku z faktem, iż na terenie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc postoju pojazdów rosną drzewa, istnieje ryzyko uszkodzenia pojazdów lub doznania urazów w związku ze spadającymi samoistnie gałęziami, szyszkami bądź żołędziami. Pozostałe po wycięciu drzew pniaki, stanowią ryzyko uszkodzenia zawieszenia pojazdu. Gałęzie krzewów bądź drzew stanowią ryzyko zadrapania karoserii. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku wyżej opisanych przyczyn.

6.   Miejsce postoju pojazdów może być okresowo wyłączone z użytkowania z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. uszkodzeń drzewostanów powodujących zagrożenie dla osób w nich przebywających lub zagrożenia pożarowego. Miejsca postoju pojazdów zostaną wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU lub w inny czytelny sposób. Informacja o okresowym zakazie wstępu z przyczyn innych niż prowadzenie prac leśnych będzie publikowana na stronie internetowej Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.

7.   Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695].

8.   W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym [Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720].

9.   Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

10.            Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:

 

a.       wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,

b.       mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,

c.       zaśmiecania terenu,

d.       wyrzucania odpadów domowych i  komunalnych do koszy  na śmieci znajdujących się na miejscu postoju,

e.       pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju,

f.         pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie  z dróg  pożarowych,

g.       prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,

h.       puszczania luzem zwierząt domowych,

i.         rozstawiania namiotów,

j.         pozostawiania  przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba [ 24 godziny ],

k.       korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

11.  Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.

12.  Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Nadleśnictwa Oborniki Śląskie tel. 71 310 57 61 lub Straży Pożarnej tel. 998.

13.  Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

14.  Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Oborniki Śląskie tel. 71 310 57 61.

 

 

TELEFONY ALARMOWE

112 ALARMOWY

998 STRAŻ POŻARNA

 

ZARZĄDCA TERENU

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie

ul. Wrocławska 12
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 71 310 57 61