Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Oborniki Śląskie gospodaruje w chwili obecnej 12 Kół Łowieckich dzierżawiących 15 obwodów:

Są to Koła :

 • -KŁ. " ŻUBR " Skokowa obw. 97 (21)*
 • -KŁ. " DARZ BÓR " Prusice obw. 99 (22)
 • -KŁ. " REMIZA " Wołów obw. 95 (31)
 • -KŁ. " KRZYŻÓWKA " Wrocław obw. 96 (32) oraz 98 (33)
 • -KŁ. " LEŚNIK " Wrocław obw. 100 (34)
 • -KŁ. " ROKITA " Brzeg Dolny obw. 130 (43) oraz 131 (44)
 • -KŁ. " LEŚNIK " Oborniki Śl. obw. 132 (45)
 • -KŁ. " TROP " Wrocław obw. 133 (46), 134 (47)
 • -KŁ. " ORĘŻ " Wrocław obw. 164 (57)
 • -KŁ. " WIDAWA " Wrocław obw. 166 (59)
 • -KŁ. " ORZEŁ " Milicz obw. 167 (60)
 • -KŁ. " PRZEPIÓRKA " Wrocław obw. 165 (69)

* w nawiasach podano starą (nieobowiązującą) numerację obwodów łow.

Od 2007 roku Nadleśnictwo Oborniki Śląskie na podstawie Zarządzenia Dyrektora RDLP we Wrocławiu Nr 5/2007 z dnia 6 marca 2007r. wchodzi w skład III Rejonu Hodowlanego pod nazwą: "DOLINA ODRY i WZGÓRZA TRZEBNICKIE".

W skład III RH wchodzi 96 obwodów łowieckich z terenu administrowanego przez Nadleśnictwa: Oborniki Śląskie, Głogów, Lubin, Legnica, Wołów, Miękinia, Oleśnica, Oława. Jest to największy pod względem liczby obwodów i obszaru rejon na Dolnym Śląsku. Koordynatorem III Rejonu Hodowlanego jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.

Bardzo duża różnorodność przyrodnicza lasów nadleśnictwa, oraz mnogość ekosystemów stworzyły warunki bytowe dla wielu gatunków zwierząt łownych. Myśliwi zrzeszeni w Kołach Łowieckich, działających w lasach Obornickich mają możliwość uprawiania bardzo urozmaiconego i bogatego łowiectwa. Powszechnie spotykanymi gatunkami zwierząt łownych są : jeleń szlachetny, sarna, dzik, lis, borsuk, kuna, tchórz, piżmak, zając, bażant, kuropatwa, dzika gęś, dzika kaczka, łyska, słonka, czapla, jarząbek, gołąb.

Współdziałające z Nadleśnictwem Koła Łowieckie biorą czynny udział w działaniach mających na celu poprawienie warunków bytowania zwierzyny. Objawia się to przede wszystkim ich aktywnością w zagospodarowaniu łowisk tj. zakładanie poletek zgryzowych budowa urządzeń łowieckich.

W ostatnich latach odnotowano znaczny spadek pogłowia zwierzyny drobnej. Stan taki jest konsekwencją złej kondycji rolnictwa, oraz znacznym wzrostem miejscowej populacji lisa. W ramach działań mających na celu odbudowę stanu zwierzyny drobnej, nadleśnictwo znacznie zmniejszyło plany jej pozyskania, a jednocześnie podniosło plan pozyskanie lisa. Ponadto przy współudziale kół łowieckich podejmuje szereg innych prac mających na celu odbudowę stanu zwierzyny drobnej.