Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu.

Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

·              cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;

·              cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;

·              cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

 

 

Pozyskanie drewna jest ważnym elementem prowadzonej w Nadleśnictwie Oborniki Śl. gospodarki leśnej , jednak jego rozmiar i struktura określane są przez potrzeby hodowlane, oraz konieczność utrzymania dobrego stanu sanitarnego lasu. W lasach Nadleśnictwa Oborniki Śl. pozyskuje się rocznie ok. 71 000 m3 drewna, z czego 39 000 m3 w użytkowaniu rębnym i 32 000 m3 w użytkowaniu przedrębnym. Użytkowanie rębne prowadzone jest głównie rębniami złożonymi . W trakcie prac pozyskaniowych szczególną uwagę zwraca się na ochronę wartościowych podszytów i podrostów. Użytkowanie przedrębne (na które składają się cięcia trzebieżowe, sanitarne i przygodne) prowadzone w ramach zabiegów ochronnych i hodowlanych stanowi coraz większy udział w pozyskaniu ogółem. Cięciami trzebieżowymi objęta jest corocznie powierzchnia ok. 950 ha, z czego 700 ha zajmują trzebieże starszych klas wieku, a 250 ha trzebieże młodszych.

W ramach cięć sanitarnych pozyskuje się corocznie ok. 5.000 m3 drewna. W pozyskaniu największy udział gatunkowy ma sosna, dąb, świerk, brzoza , ponadto pozyskiwany jest jesion, olsza, topola, klon , modrzew oraz w niewielkich ilościach inne gatunki. Znaczna różnorodność warunków siedliskowych oraz bogactwo środowiskowe spowodowały, że struktura gatunkowa i sortymentowa pozyskania jest niezwykle bogata. Konsekwentna i długofalowa polityka pozyskaniowa, realizowana w Nadleśnictwie prowadzi do stałego wzrostu zapasu na pniu, podniesienia przeciętnego wieku, oraz zwiększenia przeciętnego przyrostu.

Wartości te na przestrzeni czasu kształtują się następująco :

Rok 1984

  • przeciętna zasobność ( m3/ha ) 198
  • przeciętny wiek (lat) 52
  • przeciętny przyrost (m3/ha) 3, 86 

Rok 1995

  • przeciętna zasobność ( m3/ha ) 234
  • przeciętny wiek (lat) 59
  • przeciętny przyrost (m3/ha) 6,91

Rok 2005

  • przeciętna zasobność ( m3/ha ) 270
  • przeciętny wiek (lat) 61
  • przeciętny przyrost (m3/ha) 6,53

 

Zapas drewna na pniu w roku 1995 wynosił 3.139.485 m3  natomiast w roku 2005 wyniósł 3. 885.941 m3 planowany na koniec roku 2015  3.952.609 m3. Prace pozyskaniowe w Obornikach Śl. prowadzone są w większości przez wywodzące się z byłych pracowników nadleśnictwa Zakłady Usług Leśnych.