Wydawca treści Wydawca treści

Jodłowice

Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP. Na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie zlokalizowane są dwa rezerwaty przyrody: „Las Bukowy w Skarszynie” oraz „Jodłowice”

„Rezerwat Jodłowice”
 

Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20.03.1958 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody , które w późniejszym czasie zostało najpierw zmienione Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lipca 1964 a później zastąpione Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego  z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiego. (Dz. Urz. Woj. Dolno. nr 172 poz. 3104). Obecnie obowiązującym aktem prawnym jest Zarządzenie nr 4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jodłowice” (Dz. Urz. Woj. Dolno. nr 28 poz. 348).

Rezerwat w chwili obecnej nie posiada planu ochrony, natomiast Zarządzeniem nr 21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2013 r. ustanowiono na okres 5 lat zadania ochronne. Obszar objęty jest ochroną czynną rezerwatową. Na terenie rezerwatu obowiązują zakazy wymienione w art. 15 ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity – Dz. U. 2013 poz. 627 z późn. zm.). Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Rezerwat obejmuje obszar lasu o powierzchni 9,36 ha położony na terenie Gmin: Oborniki Śląskie i Brzeg Dolny w województwie dolnośląskim. Rezerwat w całości położony jest  na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem jodły, występującej na granicy zasięgu. Jest to jedno z najdalej na północ wysuniętych stanowisk jodły pospolitej Abies alba.

Stwierdzono tu występowanie siedliska przyrodniczego 91P0 – wyżynny bór jodłowy Abietetum polonicum o kresowym, zubożonym florystycznie charakterze. Wieloletnia ochrona rezerwatowa doprowadziła do wykształcenia się lasu o charakterze naturalnym, z kilkuwarstwowym drzewostanem oraz strukturą poziomą charakteryzująca się występowaniem luk, wykrotów, zwartych kęp samoodnowienia, a także drzewostanów zagęszczonych , pod którymi niemal nie występuje runo. Rezerwat otaczają drzewostany sosnowe, dębowo-sosnowe i świerkowe zaliczone siedliskowo do borów i lasów mieszanych świeżych.

Na terenie rezerwatu wyznaczono obszar Natura 2000 OZW „Jodłowice” PLH020106, który w całości pokrywa się z obszarem rezerwatu.