Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary Natura 2000

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Oborniki Śląskie zlokalizowane są 4 obszary Natura 2000: trzy o szczególnym znaczeniu dla Wspólnoty – specjalnej ochrony siedlisk (Łęgi Odrzańskie PLH020018, Dolina Widawy PLH020036 i Jodłowice PLH020106) oraz jeden obszar szczególnej ochrony siedlisk (Łęgi Odrzańskie PLB020008).

Pomniki przyrody

Według ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są „…pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie…” (art. 40 ust. 1). „Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi i mienia, drzewa pomnikowe podlegają ochronie do naturalnego, całkowitego rozpadu.” (art. 40 ust. 2).