Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

„Wzgórza Trzebnickie”

Został utworzony uchwałą Nr V/XXVIII/164809 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza Trzebnickie (Dz. Urz. Woj. Dolno. nr 118 poz. 2473).  Nadzór nad obszarem sprawuje Wójt Gminy Wisznia Mała.

Obszar zajmuje powierzchnię 3440 ha z czego 1262,82 ha gruntów jest w zarządzie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie. Pozostała część obszaru znajduje się poza gruntami zarządzanymi przez nadleśnictwo. a Oborniki Śląskie. W skład obszaru wchodzą tereny obrębów geodezyjnych Ozorowice, Mienice, Piotrowiczki, Wisznia Mała, Wysoki Kościół, Machnice, Pierwoszów, Malin i Ligota Piękna.

Celem powołania tu obszaru chronionego krajobrazu był bardzo zróżnicowany krajobraz i związane z nim cenne ekosystemy. Uchwałą Nr V/XXVIII/164809 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza Trzebnickie (Dz. Urz. Woj. Dolno. nr 118 poz. 2473) ustalono ochronę czynna tego obszaru obejmującą w ekosystemach leśnych m.in.

  • utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych,
  • wspieranie procesów sukcesji naturalnej  poprzez inicjowanie odnowienia naturalnego o składzie odpowiadającemu siedlisku, przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze  czy też modyfikowanych genetycznie,
  • zwiększenie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych,
  • pozostawienie drzew o charakterze pomnikowym , przestojów i drzew dziuplastych,
  • stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia,
  • wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno–krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne i ścieżki  edukacyjno–przyrodnicze,
  • prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt łownych do warunków  środowiskowych.