Wydawca treści Wydawca treści

OGŁOSZENIE - Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

W związku z pismem Ministra Środowiska otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Nadleśnictwo Oborniki Śląskie zawiadamia, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.), na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".

                                                                                                     Oborniki Śląskie 07.10.2016 r.

ZGR.750.19.2016

 

                                                                       OGŁOSZENIE

W związku z pismem Ministra Środowiska otrzymanym ze Starostwa Powiatowego  w Trzebnicy Nadleśnictwo Oborniki Śląskie zawiadamia, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.), na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności  na terenie całego kraju, w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: „Monitoring gatunków               i siedlisk przyrodniczych  ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".

Program monitoringu siedlisk przyrodniczych stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść programu oraz metodyka prowadzonych prac dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody.

Prace terenowe prowadzone będą corocznie w okresie wegetacyjnym od marca do października  na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności  w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Wykonawcą monitoringu siedlisk przyrodniczych jest konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym, a w jego skład wchodzą: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą  w Sękocinie Starym, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, TAXUS IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienie osobom upoważnionym przez Wykonawcę dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

                           

                                                                                          NADLEŚNICZY

                                                                                          NADLEŚNICTWA OBORNIKI ŚLĄSKIE

                                                                                          mgr inż. Kazimierz Pakulski