Wydawca treści Wydawca treści

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja przyrodnicza. Beneficjentem projektu jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. W projekcie uczestniczy 98 nadleśnictw z całego kraju. Zawarte w projekcie zadania bazują na realizacji działań ochronnych określonych w zatwierdzonych planach ochrony, planach zadań ochronnych oraz planach urządzenia lasów dla obszarów Natura 2000.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja przyrodnicza. Beneficjentem projektu jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. W projekcie uczestniczy 98 nadleśnictw z całego kraju.  Zawarte w projekcie zadania bazują na realizacji działań ochronnych określonych w zatwierdzonych planach ochrony, planach zadań ochronnych oraz planach urządzenia lasów dla obszarów Natura 2000.

Celem projektu jest poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących w ostojach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe. 

Działania realizowane w ramach projektu przyczynią się do zachowania naturalnego charakteru oraz polepszenia statusu ochrony (CI) u ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i u ponad 30 chronionych gatunków na  obszarze 13,5 tys.ha.

Całkowita wartość projektu wynosi 32 793 037,88 zł, przy kwocie dofinasowania z funduszy europejskich wynoszącej 19 430 639,54 zł

 

Zadania realizowane przez Nadleśnictwo Oborniki Śląskie

Zadania realizowane przez Nadleśnictwo Oborniki Śląskie obejmują coroczne użytkowanie kośne dla zachowania naturalnego charakteru siedlisk łąk selernicowych (kod siedliska 6440) zlokalizowanych na Obszarze Natura 2000  Dolina Widawy (PLH020036), oraz siedlisk niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie (kod siedliska 6510) zlokalizowanych na obszarze Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLH020018).

Łączna powierzchnia objęta programem to 8,96ha.

Całkowity koszt działań – 82 919,60 zł netto.