Mała retencja nizinna

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Ochrona gatunków i siedlisk

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja przyrodnicza. Beneficjentem projektu jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. W projekcie uczestniczy 98 nadleśnictw z całego kraju. Zawarte w projekcie zadania bazują na realizacji działań ochronnych określonych w zatwierdzonych planach ochrony, planach zadań ochronnych oraz planach urządzenia lasów dla obszarów Natura 2000.

Ochrona przeciwpożarowa

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.